HASTA HAKLARI

MERKEZİMİZE SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BAŞVURAN HER HASTAMIZIN

 • Hizmetten genel olarak faydalanma
  Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma,
 • Eşitlik içinde hizmete ulaşma
  Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 • Bilgilendirme
  Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,
 • Kuruluşu seçme ve değerlendirme
  Sağlık kuruluşunu seçme değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
  Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
 • Bilgi isteme
  Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 • Mahremiyet
  Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,
 • Rıza ve izin
  Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 • Reddetme ve durdurma
  Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 • Güvenlik
  Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme
  Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
 • Saygınlık görme
  Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 • Rahatlık
  Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
 • Ziyaret
  Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
 • Refakatçi bulundurma
  Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 • Müracaat, şikâyet ve dava hakkı
  Haklarının ihlâli hâlinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya,
 • Sürekli hizmet:
  Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,


HAKKI VARDIR.